Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaardent-and-c

Wij zetten ons, in samenwerking met onze buitenlandse partners, in voor een zorgvuldige uitvoering van uw reis. Echter om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u kennis te nemen van de volgende voorwaarden:

Grensdocumenten

Voor georgie dient u in bezit te zijn van een paspoort dat bij het verlaten van het land in ieder geval nog zes maanden geldig is. U heeft geen visum nodig.

Wij moeten de komst van de groep van tevoren aanmelden, compleet met alle paspoortgegevens. Stuur ons a.u.b. uw paspoortkopie toe.

Reservering, Bevestiging en Betaling

Reservering is mogelijk hetzij door invulling van online inschrijfformulier op de website van Georgia Travel hetzij telefonisch. Het inschrijfformulier dient in dit geval binnen 1 week na de reservering bij ons binnen te zijn. Aanmeldingen via Internet gelden ook als een definitieve reservering. Na het terugzenden van het ondertekende inschrijfformulier of bij reservering via Internet ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van deze bevestiging dient de reiziger 25% van de reissom aan te betalen. Het restbedrag moet 30 dagen voor vertrek bij ons binnen zijn.

Elke vorm van afwijking dan aangegeven in algemene voorwaarden leidt tot annulering van de reservering. Een reiziger die namens van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Annulering door deelnemers

U kunt via Georgia Travel een annuleringsverzekering afsluiten. Het premiebedrag voor een annuleringsverzekering bedraagt 6% van de totale reissom. Dit is exclusief 9,7% assurantiebelasting en exclusief € 3,50 poliskosten. Mocht u genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan kunt u dit telefonisch melden en daarna schriftelijk (aangetekend) bevestigen. Bij annulering is ieder reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 30 dagen voor vertrek:
25% van de reissom

Van 30 tot 15 dagen voor vertrek:
50% van de reissom;

Bij annulering vanaf 14e dag(inclusief) tot de dag van vertrek:
75% van de reissom;

Later:
De volledige reissom.

Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten deze kosten natuurlijk zijn gedekt .

Annulering door Georgia travel

Wij behouden ons het recht voor een reis te annuleren bij onvoldoende deelname of door onvoorziene omstandigheden. De reis wordt uiterlijk drie weken voor vertrek afgeblazen. Bij annulering door Georgia Travel zijn wij tot niets meer verplicht dan tot het terugbetalen van de gestorte deelnemersgelden en de administratiekosten. Deze worden u binnen 5 werkdagen na de annulering van de reis teruggegeven.

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer

De gehele reissom dient voor vertrek te zijn betaald aan Georgia Travel. De deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten (o.a. reispapieren, paspoort en eventueel visum). Als blijkt dat een deelnemer niet in bezit is van de voor de reis benodigde documenten, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor alle gevolgen welke hieruit voortvloeien. Indien u later op het vliegveld verschijnt dan aangegeven in uw reisprogramma, wordt uw reis geannuleerd en hebt u geen recht op restitutie. De deelnemer dient bij de reisleider na te gaan wat het juiste tijdstip van vertrek is. Georgia travel stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen tijdens de reis in welke vorm dan ook.

Prijswijziging

We behouden ons het recht voor om de reissom aan te passen bij heffingen. Wanneer Georgia Travel hier geen invloed op heeft, zijn wij genoodzaakt eventuele prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemers.

Klachten

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen te worden ingediend, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd. Georgia Travel is verplicht hierop schriftelijk binnen een maand te reageren.